De voordelen van 4uboot.nl
  • Lage verzendkosten
  • Alle bekende merken
  • Veilig, achteraf betalen
  • Scherpe prijzen
  • Betrouwbaar advies
  • Veel voorraad

Klantenservice     Vragen? Bel ons gerust: +31(0)6 488 838 03 (Ma t/m Vr: 13:00 t/m 17:00)  |  Stel hier online uw vraag »

Nederlands English Deutsch Français

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de eenmanszaak met aansprakelijkheid 4Uboot.nl, statutair gevestigd te Maarssen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30235072

I. Definities
Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met4Uboot.nl een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

II. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door 4Uboot.nl worden gedaan, respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door4Uboot.nl van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van4Uboot.nl prevaleren, tenzij 4Uboot.nl uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.
2. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van 4Uboot.nl. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever tweemaal eerder aan 4Uboot.nl een opdracht heeft verstrekt.
Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van 4Uboot.nl, of het toevoegen aan de offerte van 4Uboot.nl, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van 4Uboot.nl, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.
3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
4. Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

III. Offertes
1. Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van 4Uboot.nl zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

IV. Opdracht
1. De Opdrachtgever is ten opzichte van 4Uboot.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.
2. 4Uboot.nl biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is 4Uboot.nl gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter zake.4Uboot.nl behoudt zich ter zake alle rechten voor.
3. Bij het plaatsen van een opdracht bij 4Uboot.nl dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever door 4Uboot.nl geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door 4Uboot.nl wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder. 4Uboot.nl kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 4Uboot.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn.
4Uboot.nlis gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een Opdrachtgever. 4Uboot.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door 4Uboot.nl toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan 4Uboot.nl schade lijdt, dient de Opdrachtgever 4Uboot.nl hiervoor schadeloos te stellen. De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, 4Uboot.nl onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.
4. Na datum van de opdrachtbevestiging heeft 4Uboot.nl het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van 4Uboot.nl op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

V. Totstandkoming van overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Opdrachtgever door 4Uboot.nl, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van 4Uboot.nl is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan 4Uboot.nl kenbaar te maken.
3 Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor 4Uboot.nl alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.
4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

VI. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling
4Uboot.nlis te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op 4Uboot.nl rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van 4Uboot.nl op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

VII. Levering
1. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval 4Uboot.nl bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
2. 4Uboot.nl doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
3. De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door 4Uboot.nl en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.
4. 4Uboot.nl is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.
4Uboot.nl is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
5. 4Uboot.nl is gerechtigd onder rembours te leveren.

VIII. Transport/risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan 4Uboot.nl is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door 4Uboot.nl als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat 4Uboot.nl hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. 2. Het risico van de door 4Uboot.nl aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van 4Uboot.nl waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.
3. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

IX. Prijs
1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De door 4Uboot.nl genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van 4Uboot.nl. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.
3. Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft 4Uboot.nl het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen.
4. 4Uboot.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die 4Uboot.nl bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.
5. 4Uboot.nl zal in verband met de inwerkingtreding van het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' van 21 april 1998 in haar prijzen of als aparte post op de factuur een verwijderingsbijdrage in rekening brengen aan de Opdrachtgever met betrekking tot de zaken die vallen onder voornoemde wetgeving. De Opdrachtgever is verplicht de verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze in rekening te brengen aan zijn afnemer(s) en te bewerkstelligen dat deze verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

X. Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, danwel door overmaking op een door 4Uboot.nl aangewezen bank- of girorekening binnen de betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.
2. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
3. In geval 4Uboot.nl zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van 4Uboot.nl de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan 4Uboot.nl verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. 4Uboot.nl is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.
4. Indien 4Uboot.nl het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
5. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.


XI. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van 4Uboot.nl totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Opdrachtgever mist het recht de door 4Uboot.nl geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
3. In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met 4Uboot.nl, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is 4Uboot.nl gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van 4Uboot.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
4. Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

XI. Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever
1. Onverminderd voorgaande bepalingen, is 4Uboot.nl gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van 4Uboot.nl op schadevergoeding.
2. Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.
3. Alle kosten, die 4Uboot.nl in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan 4Uboot.nl verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.

XII. Reclames
1. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door 4Uboot.nl slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan 4Uboot.nl kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaandeschriftelijke goedkeuring van 4Uboot.nl. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 14 dagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. 4Uboot.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien 4Uboot.nl toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van 4Uboot.nl aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 14 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van 4Uboot.nl te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van 4Uboot.nl, zijn de kosten voor retourzendingten laste van de Opdrachtgever en heeft 4Uboot.nl het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

XIII. Garantie
1. De garantie met betrekking tot de door 4Uboot.nl geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiële onderstel. 4Uboot.nl is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
3. 4Uboot.nl is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.

XIV. Aansprakelijkheid
Indien en voor zover 4Uboot.nl aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

XV. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is 4Uboot.nl gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat 4Uboot.nl gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens 4Uboot.nl waarvan 4Uboot.nl afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.
3. Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieen, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die 4Uboot.nl redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.
4. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is 4Uboot.nl gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

XVI. Gebruiksrecht
1. De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien 4Uboot.nl software levert.
2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van 4Uboot.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3. De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van 4Uboot.nl conform de betreffende software licentievoorwaarden.
4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van 4Uboot.nl of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
5. De Opdrachtgever is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

XVII. Uitvoerbeperkingen Opdrachtgever verbindt er zich toe de wettelijke Voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde zaken buiten de Europese Unie, heeft de Opdrachtgever de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de Opdrachtgever 4Uboot.nl vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten en uitgaven.

XVIII. Speciale leveranciersacties
In geval van een actie met een leverancier(s) van 4Uboot.nl in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de Opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan 4Uboot.nl op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de Opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor 4Uboot.nl. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan 4Uboot.nl en is 4Uboot.nl gerechtigd deze Opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt 4Uboot.nl zich het recht voor om hiervoor van de Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

XIX. Toepasselijk recht en geschillen
1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Utrecht of, ter keuze van 4Uboot.nl, van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
4Uboot.nl is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval 4Uboot.nl Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

Bekijk ook onze e-commerce voorwaarden klik hier.

Algemene Informatie Product informatie Op de hoogte blijven

Betaalmethoden en verzending